حفر چاه

حفر چاه

حفر چاه به خودی خود چند روش مختلف دارد که هرکدام از آنها به روش های گوناگون تقسیم میشوند. در حفاری به روش ضربه ای 3 کار صورت می گیرد: حفر چاه حرفه ای به وسیله تراشیدن سنگ رس و یا مواد دیگر به کمک ضربات متوالی کاتینگ ها ( که همان مواد کنده شده[…]