حفر چاه

روشهای حفر چاه از گذشته تا کنون

روش های حفر چاه حفر چاه در گذشته به صورت دستی انجام میگرفت.اما امروزه روش های حفر چاه بصورت مکانیکی جای خود را به روش های قدیمی داده است. حفاری چاه به روش مکانیکی به سه دسته تقسیم می شود:در این نوع از حفاری انرژی مکانیکی به سنگ وارد میکنند و به دو روش حفاری[…]