اصول ایمنی حفر چاه

هنگام حفر چاه چه اصول ایمنی را باید رعایت بکنیم ؟

اصول ایمنی حفر چاه برای پيشگيری از حوادث چاه‌ و ريزش و تخريب چاهها بايد به موارد مهم زير توجه داشته باشيد. حفر چاه يک کار فنی تخصصی است شهروندان بايد توجه داشته باشند که حفر چاهها را فقط به افراد مجرب و فنی بسپارند. فاصله چاه از ديوارهای جانبی و ديگر چاهها بايد حداقل 3[…]